Tencent vừa mới đem núi tiền 148 triệu đô để mua toàn phần Funcom